Procesor Intel Xeon E3-1220V3 3,1Ghz 8M – Niski Koszt Dostawy (BX80646E31220V3S)

299,00

Opis

Microsoft Windows 8.1 Professional 32/64 Bit – klucz produktu (Key)

Funkcje programuSzybki i ³atwy dostêp do aplikacjiWysokiej jakoci ochrona danychIntegracja z profesjonalnymi rozwi¹zaniami w chmurzeKompatybilny z laptopami, komputerami stacjonarnymi, tabletami i innymi urz¹dzeniamiPobierz Windows 8.1: Dla profesjonalnych u¿ytkowników i firmW przypadku Windows 8.1 mamy do czynienia z rozwiniêciem dobrze ju¿ znanego systemu Windows 8. Jest on stworzony w szczególnoci dla u¿ytkowników profesjonalnych oraz firm i niesie ze sob¹ wiele funkcji odpowiednich dla tych obszarów zastosowañ. W stosunku jednak do poprzednika wprowadzono wiele ulepszeñ i udogodnieñ, które znacznie u³atwiaj¹ codzienn¹ obs³ugê. Miêdzy innymi, optymalizacji poddana zosta³a przestrzeñ robocza, aby praca z systemem sta³a siê ³atwiejsza i efektywniejsza.Znacznie wiêksza wydajnoæ z Windows 8.1Na Windows 8.1 mo¿na polegaæ, nawet gdy otwartych jest na raz wiele aplikacji i oczekujemy wysokiej wydajnoci. Microsoft wprowadzi³ wiele nowych funkcji, które pozwalaj¹ systemowi pracowaæ stabilniej i wydajniej. Ma to du¿e znaczenie w szczególnoci dla firm i przedsiêbiorstw, które korzystaj¹ z programów wykonuj¹cych wiele skomplikowanych obliczeñ.Optymalizacja systemu i wygl¹duPrawdopodobnie najwiêksza zmiana dotycz¹ca wygl¹du ma miejsce w przypadku mo¿liwoci wyboru u¿ytkownika pomiêdzy stylem kafelkowym, a klasycznym. To samo dotyczy równie¿ menu start, które na ¿yczenie u¿ytkownika mo¿na nawet optycznie zbli¿yæ do tego znanego z systemu Windows 7. Wielu u¿ytkowników chcia³o powrotu klasycznego menu start i teraz maj¹ mo¿liwoæ jego aktywacji. Obs³uga w tym przypadku mo¿liwa jest zarówno za pomoc¹ klawiatury i myszki, a tak¿e za pomoc¹ ekranu dotykowego. Równie¿ na osoby wykorzystuj¹ce Windows 8.1 do zarz¹dzania swoimi zdjêciami lub plikami wideo czekaj¹ pewne nowoci.Do wykorzystania z komputerem stacjonarnym lub laptopem, a tak¿e tabletemW epoce nowoczesnych urz¹dzeñ takich jak tablety, wa¿ne jest, aby Windows funkcjonowa³ na nich zgodnie z przyzwyczajeniami u¿ytkownika. Z tego wzglêdu Microsoft stworzy³ Windows 8.1, który jest kompatybilny z tabletami i mo¿na go teraz na tego typu urz¹dzeniach instalowaæ. Pozwala to profitowaæ z dobrze znanej wydajnoci oraz prostych w obs³udze funkcji i elementów nawet w podró¿y. Nowy styl kafelkowy u³atwia w tym przypadku obs³ugê i w przejrzysty sposób przedstawia poszczególne elementy i aplikacje zawarte w menu. Jednoczenie u¿ytkownik uzyskuje szybki dostêp oraz ³atw¹ pracê z plikami takimi jak dokumenty, zdjêcia i pliki wideo.Technologia BitLocker zapewnia profesjonalne szyfrowanieSzczególnie w ma³ych oraz du¿ych firmach du¿y nacisk k³adziony jest na zabezpieczanie wra¿liwych danych chronienie ich przed dostêpem niepowo³anych osób. Naprzeciw wychodzi tutaj Windows 8.1, wyposa¿ony w now¹ technologiê BitLocker, która umo¿liwia szybkie i profesjonalne szyfrowanie plików. Nie ma w tym przypadku znaczenia na jakim noniku ma zostaæ dokonane szyfrowanie. Obs³ugiwane s¹ dyski systemowe, zwyk³e dyski twarde, a tak¿e noniki zewnêtrzne.Funkcje Windows To GoOsoby biznesu, które czêsto podró¿uj¹ i przedstawiaj¹ prezentacje np. w firmach zewnêtrznych teraz bêd¹ mogli profitowaæ z nowej funkcji Windows To Go. Umo¿liwia ona uruchomienie kompletnego systemu operacyjnego na obcym komputerze, bez koniecznoci jego instalacji. Wymagane jest w tym celu jedynie posiadanie nonika pendrive o odpowiedniej pojemnoci. Mo¿liwa jest praca z ka¿dego miejsca z wykorzystaniem wszystkich funkcji systemu i bez ¿adnych ograniczeñ.Przegl¹d podstawowych funkcji systemu Windows 8.1Ró¿norodna obs³uga: Windows 8.1 umo¿liwia obs³ugê zarówno na urz¹dzeniach stacjonarnych, takich jak komputery PC, ale tak¿e mobilnych, jak na przyk³ad tablety. U¿ytkownicy maj¹ tutaj pe³n¹ dowolnoæ i profituj¹ z prostej i przejrzystej prezentacji systemu.Bezpieczne szyfrowanie danych: Za pomoc¹ BitLocker mo¿liwe jest szyfrowanie wszystkich danych znajduj¹cych siê na dyskach twardych i nonikach. Dziêki temu pliki zostaj¹ zabezpieczone przed dostêpem niepowo³anych osób.Bezpieczna autentyfikacja u¿ytkownika: Teraz mo¿liwe jest logowanie u¿ytkownika, z wykorzystaniem nowoczesnej autentyfikacji. Funkcjonuje ona miêdzy innymi z wykorzystaniem karty SmartCard lub skanera odcisków palców.Windows To Go: Przenony system Windows, który mo¿na uruchomiæ w dowolnym miejscu z poziomu nonika pendrive. Mo¿e zawieraæ wszystkie wa¿ne dane, potrzebne do pracy lub na przyk³ad wyg³oszenia wa¿nej prezentacji.Styl kafelkowy: Urz¹dzenia z ekranem dotykowym, ale równie¿ te wykorzystuj¹ce klawiaturê i myszkê mo¿na teraz obs³ugiwaæ za pomoc¹ motywu kafelkowego. Jest on przejrzysty i umo¿liwia szybki i wygodny dostêp do plików i aplikacji.Windows Store: Sklep umo¿liwia wygodne przegl¹danie dostêpnych aplikacji, a nastêpnie ich bezporedni¹ wygodn¹ instalacjê. Wchodzenie na portale z programami do pobrania nie jest wiêc ju¿ konieczne.Internet Explorer 11: Nowy Explorer od Microsoft oferuje teraz wiele nowych mo¿liwoci i pozwala u¿ytkownikowi przegl¹daæ Internet w sposób jakiego jeszcze nie dowiadczy³. Przyczynia siê do tego równie¿ mnogoæ nowych funkcji i przejrzysty wygl¹d.Windows Defender: Szybko i efektywnie blokuje szkodliwe oprogramowanie oraz próby w³amania siê do systemu. Windows Defender jest automatycznym, inteligentnym narzêdziem, które w mgnieniu oka zatrzymuje wszystkie zagro¿enia.Zoptymalizowany menad¿er zadañ: Pojedyncze procesy aplikacji prezentowane s¹ teraz w jeszcze bardziej przejrzysty sposób. Dodatkowo mo¿liwe jest równie¿ zarz¹dzanie zwiêkszaj¹ce wydajnoæ.Pobierz Windows 8.1 wraz z kluczem produktuZdecydujcie siê Pañstwo teraz na nowoczesny wygl¹d oraz zoptymalizowan¹ wydajnoæ dla firm i zastosowañ profesjonalnych. U nas natychmiast mo¿ecie Pañstwo pobraæ system Windows 8.1 zarówno w wersji 32- jak i 64-bitowej. Bezporednio po pobraniu otrzymacie Pañstwo wiadomoæ e-mail z kluczem aktywacyjnym, który od razu nadaje siê do u¿ycia.Wymagania systemuProcesormin. 1 GHz lub szybszyPamiêæ operacyjna (RAM)1 GB dla 32-bitów / 2 GB dla 64-bitówDysk twardy16 GB dla 32-bitów / 20 GB dla 64-bitówKarta graficznaDirectX 9 lub wy¿sza ze sterownikiem WDDM 1.0Rozdzielczoæ ekranu1024x768

Microsoft: Programy biurowe

konta analityczne, jak wypełnić pit 37 dla młodych, jak wymyślić nick, soc security, wstawianie bibliografii word, polecenie wyjazdu służbowego xls, accenture katowice opinie, torrent.pl filmy, gry z fejsbuka

yyyyy